5/5 - (5 امتیاز)

قفل دار کردن دریچه ها :

  1. جلوگیری از وارد کردن فاضلاب صنعتی غیر مجاز توسط بعضی افراد و اعمال شوک و بار غیر متعارف به شبکه فاضلاب
  2. جلوگیری از حوادث احتمالی از قبیل جابجایی دریچه و افتادن افراد داخل آن
  3. جلوگیر از ورود افراد و معتادین و…. به داخل منهول در فصل سرما